باز گشایی چهارراه دولت

بازگشایی چهارراه دولت

با توجه به پیگریهای مکرر اهالی محله بالا شهر دهج در خصوص مشکل رفت امد که به واسطه دو بریدگی  در بلوار  دولت ایجاد شده بود با تائیدی شورای ترافیک شهرستان نسبت به بازگشایی چهارراه دولت اقدام گردید.