باز سازی میدان شهداء

 

 

با همت شورای اسلامی شهردهج وبا همکاری کارشناسان و مسئول فضای سبز منطقه 3 یزد جناب آقای فخر الدینی و مسعود امیری دهج میدان شهداء که فضای سیز ان فرسوده و از بین رفته بود بازسازی و توسط نماینده محترم شهرستان شهربابک وشهردار شهربابک و جمعی از مسئولین شهرستان در تاریخ 1395/4/17 اغتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت