سیزده بدر

بزرگترین گرد همایی صمیمی دهجی ها در سیزده بدر رودخانه حمزه

روز سیزده فروردین را  معمولاٌ اغلب مردم کشور به صورت خانواده گی به دل طبیعت می روند و هر منطقه معمولاٌ روسمات خاصی هم داره.

اما در بخش دهج شهرستان شهربابک همه اهالی این منطقه در سیزدهم نوروز یک خانواده بزرگ هستند واین خانواده صمیمی سرزمین ایران به صورت دست جمعی و با صمیمیت خاصی آخرین روز نوروز را در کنار هم جشن میگیرند آنها با برپایی ائین وروسمات دیرین منطقه اشان سعی دارند این رسم دیرنه اشان راحفظ و به دنیا نشان دهند.

 با تشکر از مسئول هماهنگی و برگزاری مراسم آقای صادق اسماعیلی عباس اعرابی پرسنل شهرداری و کمیته امداد بخش دهج