شهادت امام جعفر صادق

شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت