اسفالت معابر سطح شهر دهج

زیر سازی معابر سطح شهر دهج جهت اسفاللت معابر در تاریخ 20/3/94 توسط شهرداری شروع شد در صحبتی که در این خصوص با شهردار محترم داشتیم بیان داشتند که امسال همه کوچه های که خاکی هستند دردستور کار قرار دارند و در  صورتی که تمایل داشته باشند که کوچه انها اسفالت گردد می توانند تا 5 روز آینده به شهرداری مراجعه نمایند.