تکمیل پروژه آبشار پارک کوهستان دهج

تکمیل پروژه آبشار پارک کوهستان دهج

وتست اولیه..

 

بزودی کاشت فضای سبز و امکانات مورد نیاز این پارک جهت رفاه حال همشهریان ومسافران وگردشگران  دردستور کار قرار خواهد گرفت...

 

 روابط عمومی شهرداری دهج