مرکز نیکوکاری ایوب دهج

ایجاد درگاه USSD  جهت واریز کمک ها و نذورات به حساب مرکز نیکوکاری ایوب دهج

همشهریان گرامی از این پس میتوانند از طریق شماره گیری کد دستوری #6665*8877* با تلفن همراه و به صورت آنلاین کمک های خیریه و نذورات خود را به حساب مرکز نیکوکاری ایوب دهج واریز نمایند .

همچنین از طریق شماره کارت ملی 6037،9979،5010،1080 بنام مرکز نیکوکاری ایوب دهج نیز میتوانند مبالغ خود را واریز نمایند .