نصب سیستم صوتی پارک مسافر شهرداری

نصب و راه اندازی سیستم صوتی پارکی.  جهت پارک مسافر شهرداری برای ایجاد محیطی شاد برای همشهریان عزیز... و مسافران.   

  روابط عمومی شهرداری دهج