آزمون استخدامی

استخدام پیمانی تعدادی از شهرداریهای استان کرمان از تاریخ 1394/9/22 تا تار یخ 1394/10/1داوطلبان می توانند از طریق سایت اینترنتی. http://kerman.iran-azmoon.ir

ثبت نام نمایند.