اطلاعیه

باتوجه به گاز رسانی به شهردهج کلیه اماکن که مایلند انشعاب گاز دریافت نمایند باید جهت انجام امورات و تشریفات اولیه و بازدید و کارشناسی ساختمان و پرداخت عوارض آن اقدام گردد خواهشمند است با توجه به محدودیت زمانی از تاریخ 94/10/1 به شهرداری مراجعه نمایند در ضمن ترتیب گاز کشی به خانه ها واماکن بر اساس انجام امورات و نوبت دهی و تاریخ مراجعه به شهرداری می باشد.