حسابرسی انجام شده واحد امورمالی

باتوجه به پیگیریهای شورای اسلامی شهر و شهرداری دهج و با انجام انعقاد قرداد به مبلغ یکصد میلیون ریال با حسابرسان خبره و قسم خورده مورد تائید وزارت کشور انجام گردید ...

سالهای مورد پیگیری از سال 90 لغایت پایان سال 1393 بوده است وبا توجه به اهمیت مسئولیت شهرداری و مسئول امور مالی در قبال صورت کل بودجه و تعادل درامدها و هزینه هابر اساس ماده 26 آئین نامه مالی شهرداریها با شهردار و مسئول امور مالی است.این مسئولیت شامل طراحی اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای  که این صورتها عاری تحریف با  اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.و مسئولیت حسابرسی اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شهرداری طبق استانداردهای حسابرسی است.که به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف ،اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقول کسب شود حسابرسی انجام شده از سال 90 لغایت پایان 93 به استثنای موارد مندرج در گزارش حسابرسی سالهای مذکور در صورت شهرداری دهج را برای سالهای مالی یاد شده از تمام جنبه ها با اهمیت طبق استاندارهای حسابرسی به نحو مطلوب نشان می دهد نتیجه حسابرسی برای سالهای 90 الی 92 شهرداری دهج ازجهت رعایت قوانین و مقررات در سالهای ناظر بر فعالیت شهرداریها در حدی است که بتوان در کلیت امر از رعایت قوانین و مقررات در سالها ی مالی مورد رسیدگی اطمینان معقول حاصل نمود و برای سال 93 در اولین فرصت ممکن حسابرسی انجام گردید و از لحاظ و رعایت قوانین مقررات به نحو احسن در سال مورد رسیدگی می توان اطمینان معقول حاصل نمود.